WHITE RHINO

WHITE RHINO

SONY A700 300mm ZEISS f2.8 TELE APO TESSAR