Lilac Breasted Roller

Lilac Breasted Roller

LEICA M8 & 135mm APO TELYT LENS